Dari – Dari – دری

 

خط تیلفونی حمایت برای مردانی که در روابط
نزدیک در معرض تهدید و خشونت قرار می گیرند

 

خط تیلفونی حمایت برای مردان یک خط تیلفونی حمایت سراسری برای
افرادی که توسط یکی از نزدیکان خود در معرض خشونت بدنی، روانی
یا خشونت جنسی قرار گرفته اند. وظیفۀ ما این است تا به شما گوش
داده،حمایت مسلکی ارائه نماییم و در این مورد که از کجا می توانید کمک
بدست بیآورید، معلومات بدهیم.
گفتگو تیلفونی رایگان بوده و در هنگامی که زنگ می زنید هویت شما
مخفی می باشد. این گفتگو تیلفونی در بَل تیلفون قابل دید نمی باشد.

ما به سویدنی صحبت می کنیم اما در صورت نیاز می توانیم ترجمان را نیز وصل کنیم.

شمارۀ تیلفون 80 80 80 – 020 همه روزه بین ساعات 21 7 باز می باشد

این خط تیلفونی حمایت، بنابر هدایت دولت توسط NCK پیشبرده می شود.