Reaktioner
på våld och övergrepp

Den som utsätts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp kan reagera på olika sätt. Ibland kommer reaktionen direkt och ibland kommer den långt senare. Det är fullt normalt att reagera känslomässigt och fysiskt för den som blivit utsatt för våld och hot.

Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt. Somliga reagerar omedelbart. För andra kan reaktionen dröja, ibland flera år. Du kanske kommer att överraskas av känslor som du inte varit beredd på och som du kanske inte vet hur du ska hantera.

 

Reaktionerna kan också se olika ut för dem som har bevittnat våld eller för dem som oroar sig för sin egen eller andras säkerhet. Om du är oroad över dina egna eller dina anhörigas reaktioner ska du komma ihåg att det är normalt att reagera olika på svåra situationer. Hur man reagerar på våld är individuellt men det finns reaktioner som är gemensamma för våldsoffer, speciellt vid upprepat pågående våld.

 

Många känner sorg, skäms och tar på sig skulden för det som har hänt. Man kan också känna vrede och ilska eller uppgivenhet och vanmakt. Att ha blivit utsatt för våld och ha levt under svår stress kan leda till så kallat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

 

Våldet kan också orsaka en rad fysiska reaktioner som huvudvärk, magbesvär, sömnsvårigheter, ätstörningar och utmattning. Den intellektuella förmågan kan påverkas och man kan bli förvirrad och få problem med minnet. Relationsmässiga reaktioner kan vara förlorad tillit, ändrad sexlust eller känslor av ensamhet och främlingskap.

 

I samhället finns en bild av att män ska vara starka, dominerande och kunna försvara sig mot våld. Som man kan det därför kännas svårt att berätta för andra att man har blivit utsatt för våld i en nära relation eller sexuellt våld, på grund av rädsla att inte blir trodd.

 

Efter ett sexuellt övergrepp

Reaktionerna efter ett sexuellt övergrepp kan vara mycket olika. De kan komma omedelbart efter eller långt senare. Anledningen till att man inte söker hjälp kan vara att man av olika skäl inte vill berätta om det som hänt, eller skäms över att ha blivit våldtagen.

 

Om du varit med om att bli tvingad till sex är det bra att få prata om det med någon. Hur man reagerar efteråt är olika, men det är viktigt att ta kontakt med hälso- och sjukvården för att få stöd och vård. Sjukvårdspersonalen kan göra en medicinsk bedömning och undersökning, ge psykologiskt stöd, ta prover på sexuellt överförbara sjukdomar och ta prover som kan användas som stödbevis mot förövaren.

 

Du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Det är heller inte nödvändigt att polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en undersökning och spårsäkring. Om du i ett senare skede bestämmer dig för att anmäla så finns proverna tillgängliga för polisen.

 

Om du mår dåligt lång tid efter ett sexuellt övergrepp kan du söka samtalsstöd eller terapi, i grupp eller individuellt. För många personer betyder det mycket att träffa andra och upptäcka att de inte är ensamma om att ha blivit utsatta.

 

Läs mer i NCK:s kunskapsbank

Medicinska och psykosociala konsekvenser av våld i nära relationer 

Spårsäkring vid sexuella övergrepp 

Rättsväsendets ansvar

 

Ring oss

020-80 80 80

Stödlinjen för män ger stöd till dig som utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis och du kan vara anonym när du ringer.