Thai – Thai – ภาษาไทย

 

สายช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับผู้ชายที่ประสบ
กับการคุกคามและความรุนแรงจากบุคคลใกล้ชิด
หรือความรุนแรงทางเพศ

 

สายช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับผู้ชาย เป็นส่ายช่วยเหลือ
แห่งชาติสำหรับผู้ประสบกับความรุนแรงทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
จากบุคคลใกล้ชิดหรือความรุนแรงทางเพศ หน้าที่ของเราคือการ
รับฟัง ให้การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณ
สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทรและคุณสามารถปกปิดชื่อตนเองได้ และ
จะไม่ปรากฏหมายเลขสายช่วยเหลือในใบแจ้งค่าโทรศัพท์

เราพูดภาษาสวีเดน แต่สำหรับผู้ที่พูดภาษาสวีเดนไม่เป็นจะต่อสายล่ามแปลให้ได้

 

โทรศัพท์ 020–80 80 80 เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.

 

สายช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับผู้ชายดำเนินงานโดย NCK
(ศูนย์สันติภาพสตรีแห่งชาติ) โดยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล