Persiska – Farsi – فارسی

 

خط تلفنی حمایت از مردانی که در روابط نزدیک
مورد تهدید و خشونت و یا خشونت جنسی قرار گرفته اند

 

خط تلفنی حمایت از مردان یک خط تلفن ملی برای کسانی است که از طرف فردی
از نزدیکان خود مورد خشونت جسمی، روانی و یا خشونت جنسی قرار میگیرند.
وظیفه ما گوش دادن و ارائه پشتیبانی حرفه ای برای شماست تا بدانید از کجا
میتوانید کمک بگیرید.
تماس با این مرکز رایگان است و زمانی که زنگ می زنید کاملا ناشناس خواهید
ماند. تماس با این مرکز در قبض تلفن شما دیده نخواهد شد.

ما به زبان سوئدی صحبت می کنیم ولی میتوانیم در صورت نیاز در مکالمات از مترجم هم کمک بگیریم.

تلفن 80 80 80-020 همه روزه ساعت 7 تا 21

این تلفن پشتیبانی برای مردان از طرف NCK به دستور دولت اداره می شود.